Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Az 3dpanda, internetes webáruházat a Gubicza Richárd E.V. Adószáma: 55858353-1-43 (1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A.)

továbbiakban, mint adatkezelő, szolgáltató) üzemelteti. Az adatkezelő a
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai
jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez
szükségesek.
A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek a következő hatályos
jogszabályokkal összhangban vannak:
• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről;
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban
Ektv.);
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (továbbiakban Reklámtv.);
• 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(továbbiakban Infotv.);
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről;
A Gubicza Richárd E.V.  a www.3dpanda.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel
kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők
a https://https://3dpanda.hu/adatkezelesi-tajekoztato/?et_fb=1&PageSpeed=off címen.
Az Gubicza Richárd E.V. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztató bármikor
megváltoztatásra kerülhet. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a
felhasználókat. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk
alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az adatkezelő vállalja, hogy a felhasználók személyes adatainak védelmében – különösen
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett – megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
1. Értelmező rendelkezések
Az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
• adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
2
• adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
• adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
• adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
• EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (felhasználó, vásárló,
megrendelő, hírlevélolvasó stb);
• harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
• személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
3
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik;
• adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2. Adatkezelés, adatvédelem
Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,
helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a
nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb
megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelés során – minden szakaszában – biztosítani kell, hogy az
adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, az adatok pontosak és teljesek, és – ha
az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek, valamint azt, hogy az érintettet
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos!
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül –
harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
ahhoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik
országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes
adatok megfelelő szintű védelme.
4
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a
személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz
az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség
esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és
részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, amelyet a
személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell. A jelen Adatvédelmi
Tájékoztató kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
is.
3. A személyes adatok és érintettek köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Az adatkezelésre az érintetteknek a regisztráció, illetve a termékek megrendelése során adott
önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy
körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A jelen
Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére
terjednek ki, mivel a személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában
értelmezhetőek.
Az adatkezelő – jelen Adatkezelési Tájékoztatóban – kötelezettséget vállal arra, hogy
felhasználóinak bármely adatának felvételére, rögzítésére, kezelésére világos,
figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt adatfelvétel
módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor
adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az adatkezelő felhívja a
érintett figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell
jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatja, így különösen a
kezelendő adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, a felhasználás céljáról, az adatok
továbbításáról, adatfeldolgozó igénybevételéről. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik
azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy
összekapcsolással adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles az érintettet tájékoztatni, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a
felhasználást megtiltsa. Az adatkezelő semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan
felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
5
Minden olyan esetben, amikor az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás célzottan kiskorúak
igénybevételére irányul, illetőleg olyan esetekben, amikor az adatkezelő számára, a
felhasználótól szolgáltatott adatokból egyértelművé válik, hogy a felhasználó kiskorú, a
szolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételét – amennyiben ez technikailag
lehetséges – kizárólag előzetes szülői (felügyelői) hozzájárulástól teszi lehetővé, és ilyen
esetekben a hozzájárulás hiánya esetén lehetetlenné teszi a szolgáltatás igénybevételét. A 16.
életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
3.1. Cookie-k (sütik) kezelése
Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a weboldal
ún. „cookie”-kat vagy „sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott
tartalommal szolgálhassunk felhasználóinknak. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok,
amelyeket a weboldal helyez el a felhasználó számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a
felhasználó számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban.
Amennyiben ezt nem teszi, illetve ha a „Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja
a sütik használatát.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld
egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
A webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek
használatához nem szükséges az érintettek előzetes hozzájárulását kérni.
Alkalmazott cookie-k:
• analitika, követés cookie;
• webhelyen keresztüli követés;
• bejelentkezési, vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a
session cookie-k a látogató látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k
arra szolgálnak, hogy a www.3dpanda.hu hatékonyabban és biztonságosabban
tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy
egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
Adatkezelés ténye, és kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok;
Adatkezelés jogalapja: az érintettektől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás, vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van;
Érintettek köre: a webáruház látogatói;
Adatkezelés célja: a felhasználók azonostása,a „bevásárlókosár” nyilvántartása és a látogatók
nyomon követése;
Adatkezelés időtartama: a session cookie-k esetén a webáruház látogatásának befejezéséig
tart;
6
Adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel
személyes adatokat az adatkezelő;
Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az érintetteknek van lehetőségük a cookie-kat
törölni a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai
alatt cookie vagy süti megnevezéssel;
3.1.1. Google AdWords konverziókövetés használata
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használ az adatkezelő, továbbá annak
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA).
Amikor a felhasználó a webáruházat a Google-hirdetés által ér el, akkor egy
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó
nem azonosítható általuk.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat a webáruházon keresztül
nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódhatnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Amennyiben nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,
hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét, és így nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikában.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
3.1.2. A Google Analytics alkalmazása
A webáruház a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,
amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott
weboldal használatának elemzését. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu címen tud részletes felvilágosítást
nyújtani.
A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül
7
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a
webáruház üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint
hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretien belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adatival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatit (beleértve az IP-címet is), ha
letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu .
3.1.3. A Facebook használata
Cookie-k használatával tárolhatók és fogadhatók azonosítók, illetve számítógépekre,
telefonokra és más eszközökre vonatkozó egyéb információk. Más technológiákat – többek
között a böngészőjében vagy a készülékén tárolt adatokat, a készülékéhez kapcsolódó
azonosítókat – és egyéb szoftvereket is alkalmaznak hasonló célokra.
A Facebook cookie-kat használ, ha rendelkezik Facebook-fiókkal, ha használja a Facebooktermékeket,

köztük weboldalunkat és alkalmazásaikat, valamint, ha olyan más webhelyeket és
alkalmazásokat keres fel, amelyek használják a Facebook-termékeket (például a „Tetszik”
gombot vagy más Facebook-technológiát). A cookie-k lehetővé teszik a Facebooknak, hogy
különféle Facebook-termékeket biztosíthasson felhasználóinak, valamint segítenek, hogy
jobban megértsük a felhasználókkal kapcsolatban a birtokunkba kerülő adatokat. Ilyen adatok
lehetnek például a más webhelyek és alkalmazások használatára vonatkozó információk, attól
függetlenül, hogy regisztrált-e, illetve be van-e jelentkezve.
További információt az adatok kezeléséről a https://www.facebook.com/policies/cookies/
címen érhető el.
3.1.4. Az Instagram használata
A webáruház az Instagrammon keresztül cookie-kat, vagy más hasonló technológiákat (pl:
képpontok, adatgyűjtő jelek) alkalmazó hirdetéseket továbbíthat eszközeidre.Az Instagram
segítségével a webáruház saját hirdetéseit a felhasználókkal tudja megosztani, nyilvánossan.
A felhasználó saját belátása szerint és kockázatára dönthet úgy, hogy olyan alkalmazásokat
használ, amelyek az Instagramot vagy a felhasználó saját profilját az Instagram
szolgáltatásban összekapcsolják a webáruház szolgáltatásaival (a továbbiakban egyenként:
„Alkalmazás”), és az ilyen Alkalmazás a felhasználó Instagramon belüli profiljával
érintkezésbe léphet, ahhoz kapcsolódhat, illetve adatokat gyűjthet és/vagy kérhet le onnan.
8
További információ az adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi címen érhető el:
https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Inst
3.2. Az adatkezelés célja:
A Szolgáltató a megrendelés felvétele, módosítása, teljesítése, a megrendelt termékek díjának
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelései érvényesítése céljából, valamint
termékeinek reklámozása, hírlevél küldése céljából jogosult adatkezelésre.
• a honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének
ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítse a látogatók adatait;
• az ajánlat, és információkérés esetén a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
információközlés;
• a megrendelés és vásárlás esetén a megrendelés, a szerződés létrejöttének és
feltételeinek bizonyítása, és a 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) előírásai
alapján a megrendelő adatainak rögzítése, a vásárlási folyamatban létrejött szerződés a
vásárlás jogi feltételeinek megteremtése;
• a személyes adatok bizonyos körének továbbítása belföldi szolgáltatóhoz
csomagküldés, postai levelek, információk;
3.3. Az adatkezelés jogalapja, és az érintettek köre:
Az adatkezelés jogalapja: az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
Reklámtv. 6. § (5) bekezdése és minden esetben az érintett hozzájárulása.
Az érintettek köre a www.3dpanda.hu weboldalon regisztrált felhasználók, a hírlevél
küldéséhez hozzájárulók, valamint a regisztráció nélkül vásárlók.
3.3.1. A www.3dpanda.hu webáruház látogatóinak adatai
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás
működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói
adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének
IP-címe, a böngészőjének típusa, a megtekintett oldal és az előzőleg látogatott weboldal
címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
3.3.2. A www.3dpanda.hu webáruházzal történő ügyféllevelezés
9
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya,
szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 3 év.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
• postai úton: Gubicza Richárd E.V., 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A. címen,
• e-mail útján az info@3dpanda.hu címen.
3.3.3. A www.3dpanda.hu webáruház regisztráció, vásárlás
A www.3dpanda.hu webáruházban vásárlásra regisztráció nélkül is lehetőség van.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások
használatához való jogosultság, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő
szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség
teljesítése, hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése és az
Infotv. 5. § (1) bekezdése.
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, szállítási címadatok,
számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje:az utolsó bejelentkezéstől számított egy év, lezárt vásárlást
követően az utolsó vásárlástól számított 8 év. A számviteli bizonylatokat az Sztv.169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
Adattovábbítás: A személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4. pontja részletezi.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
• postai úton: Gubicza Richárd E.V., 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A. címen,
• e-mail útján az info@3dpanda.hu címen.
3.3.4. A www.3dpanda.hu hírlevél
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az
érdeklődök részére, tájékoztatás az aktuális akciókról, termékekről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, Reklámtv. 6. § (5) bekezdése és az Infotv.
5. § (1) bekezdése.
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, továbbá az érintett által
megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig.
A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az
alábbi módokon lehet kezdeményezni:
10
• postai úton: Gubicza Richárd E.V., 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A. címen,
• e-mail útján az info@3dpanda.hu címen.. címen;

4. Adattovábbítás belföldi szolgáltatókhoz
A szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére
továbbítani.
Az adattovábbítás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.
4.1. Postai levelek, információk, prospektusok, csomagok házhoz szállítása
Az adattovábbítás célja: a szállítási szolgáltatást végző vállalkozás informálása.
A továbbított adatok köre: vezeték- és keresztnév, cégnév, szállítási cím, telefonszám.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
Az Gubicza Richárd E.V. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
• a szolgáltató képviselői, illetve munkatársai,
• a megrendelt termékek szállítását végző kézbesítő.
Az adatokat a szolgáltató bizalmasan kezeli, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azok
ne jussanak arra nem jogosult tudomására.
A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő adatokat bocsátja a
kiszállítást végző kézbesítő rendelkezésére: megrendelés ideje, vásárló vezeték- és
keresztneve, átvevő vezeték- és keresztneve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege
szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a megrendelő
telefonszáma és egyéb elérhetősége (e-mail cím).
A fentieken túl a vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve a vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.
11
Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült
számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra
kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
5. A Felhasználók jogai személyes adataikkal kapcsolatban, jogorvoslat lehetőségei
Az érintett – a szolgáltatás igénybevétele előtt és annak során egyaránt – jogosult megismerni,
hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból, mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
• személyes adatainak helyesbítését, valamint;
• személyes adatainak törlését vagy zárolását;
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett
bármely – az adatai kezelésére vonatkozó – kérése esetén az adatkezelőnek a lehető
legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül reagálnia
kell, és közérthető formában, erre vonatkozó kérés esetén írásban tájékoztatnia kell az
érintettet a meghozott intézkedésekről. A tájékoztatás a formájától függetlenül ingyenes
kivéve, ha az érintett a folyó évben ugyanarra az adatkörre egyszer már kért tájékoztatást.
Csak ebben az esetben állapíthat meg az adatkezelő költségtérítést. Az érintettet nem csak az
adatai kezeléséről, hanem a már megtörtént zárolásról, illetve törlésről is tájékoztatni kell.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes – az Infotv. a 9. § (1) bekezdésében,
valamint a 19. §-ban meghatározott – esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az adatkezelő
írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése
alapján került sor.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
12
A Gubicza Richárd E.V. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
• kezelése jogellenes;
• az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
• az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről adatkezelő tájékoztatja a panaszost –
az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonos elérhetőség: +36 1/391-1400
Fax: +361/391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
13
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül
az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult, vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
6. Adatkezelő adatai
Név: Gubicza Richárd E.V.

Adószáma: 55858353-1-43
Székhely: 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A.
Telephely (levélcím): 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A.
E-mail cím: info@3dpanda.hu
Telefonos elérhetőség: (+36) 70 7030 759
7. Adatfeldolgozó adatai
Név: Gubicza Richárd E.V.

Adószáma: 55858353-1-43
Székhely: 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A.
Telephely (levélcím): 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A
E-mail cím: info@3dpanda.hu
Telefonos elérhetőség: (+36) 70 7030 759

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail cím: info@gls-hungary.com

8. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Gubicza Richárd E.V. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén,
telephelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Nethely által működtetett szervereken találhatók
14
meg.
A Gubicza Richárd E.V. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen;
• A Gubicza Richárd E.V. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt;
A Gubicza Richárd E.V. az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök;
A Gubicza Richárd E.V. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy
az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a
szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Budapest, 2020.02.01.